Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 4. november 2010

04.11.2010 | 11:50

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:30

Stenbocki maja 04.11.2010

1. \"Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse\" eelnõust

Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

Eelnõu kohaselt määratletakse täpsemalt Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli ülesanded ja muudetakse Tartu Ülikooli juhtimismudelit.

2. Ülevaade gümnaasiumivõrgu arengutest

Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

Haridus- ja teadusminister esitab valitsuskabinetile ülevaate gümnaasiumivõrgu arengu plaanidest. Omavalitsuste laekunud ettepanekute põhjal on koostatud võimalike riigigümnaasiumide loomise aja- ja tegevuskava ettepanek aastateks 2011–2013.

3. Veeldatud maagaasi (LNG) infrastruktuuri rajamisest Eestisse

Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Kabinetinõupidamisel arutatakse Baltimaade energiaturgude loomise programmi (Baltic Energy Market Integration Plan – BEMIP) järgmist etappi. Regioonis uuritakse võimalusi rajada kas Soome, Eestisse, Lätisse või Leetu veeldatud maagaasi infrastruktuuri, mis hõlmab nii sadamarajatisi, torustikku kui ka potentsiaalset terminaali. Arvestades gaasituru mahtu on reaalne, et Baltimaade ja Soome peale kokku tekib vaid üks LNG infrastruktuur. Oma huvi LNG arendamise osas on avaldanud kõik Balti riigid ja Soome.

4. Ülevaade 2010. aasta III kvartali majanduse olukorrast, riigieelarve tulude laekumisest ning riigieelarveliste vahendite kasutamisest

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Ülevaate eesmärgiks on informeerida valitsusliikmeid viimastest majandusarengutest, riigieelarve tulude laekumisest ja kulude tegemisest ning progressist välisvahendite kasutamise ettevalmistamisel ja rakendamisel.

5. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riikliku jaotuskava eelnõust aastateks 2008-2012

Esitaja: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi

Euroopa Komisjoni möödunud aasta 11. detsembri otsusega lükati Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riiklik jaotuskava aastateks 2008-2012 tagasi ning järgmise sammuna oodatakse Eestilt uue jaotuskava esitamist. Otsus viitab ka direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 lõikele 3, mille kohaselt tohib liikmesriik kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikuid (edaspidi LHÜ) käitistele eraldada üksnes juhul, kui komisjon on jaotuskava heaks kiitnud. Keskkonnaminister soovib valitsuskabineti volitust jaotuskava eelnõu esitamiseks Euroopa Komisjonile.

Jaotuskava aastaseks summaarseks heitkoguseks koos reserviga on 14 070 858 t CO2 ekv, mille arvutamisel on võetud arvesse viimaseid tõendatud heitkoguste andmeid ja tulenevalt Baltimaade elektrituru olulisest ümberkujunemisest elektri ekspordi prognoose.

6. \"Rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse\" eelnõust

Esitaja: regionaalminister Siim Valmar Kiisler

Valitsuskabinetis arutatakse eelnõu, mille kohaselt sätestatakse rahvastikuregistri seaduses, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutus võib seaduses sätestatud juhul nõuda isikult tema otsimiseks ja talle dokumendi kättetoimetamisega kantud kulude hüvitamist, kui isiku elukoha aadress rahvastikuregistris on ebaõige.

Konkreetsed nõuded, millest lähtuda isikult kulude sissenõudmisel, tuleb sätestada eriseadustes (nt konkreetseid menetlusi reguleerivates seadustes – tsiviilkohtumenetluse seadustikus, kriminaalmenetluse seadustikus, väärteomenetluse seadustikus). Eelnõu näeb ette, et ministeerium, kellel esineb enda haldusalas probleeme isikute leidmisega põhjusel, et isiku andmed rahvastikuregistris on valed, esitab ettepaneku konkreetse regulatsiooni kehtestamiseks vastava menetlust reguleerivas eriseaduses.

7. \"Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse\" eelnõust

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Eelnõu eesmärk on viia Eesti õigus kooskõlla tubakadirektiivide muudatustega. Lisaks direktiivist tulenevatele muudatustele on eelnõu olulisemad muudatused:

- aktsiisilaopidamise eritingimusi laiendatakse veinitootmisele, sest kääritatud jook ja vein on samaväärsed tooted, mida peab kohtlema ühtemoodi;

- täpsustatakse teisest liikmesriigist ja ühendusevälisest riigist reisija toodud kütuse aktsiisivabastuse tingimusi;

- nähakse ette erand tubakatoodete müügipiirangu mittekohaldamiseks maksumärgi kujunduse muutmisel.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses täpsustatakse peamiselt tubakatoodete definitsioone. Täpsustatakse sigari ja sigarillo definitsiooni. Uue määratluse alusel peab sigari välimine ümbrisleht olema tubakast, mitte sigari värvi paberist. Täiendatakse sigareti definitsiooni sigareti pikkuse määratlusega. Nimetatud muudatusega vähendatakse aktsiisi maksmisest kõrvalehoidumisi sigareti pikkust ära kasutades. Praegu kehtiva sätte alusel loetakse üheks sigaretiks kuni 9 cm pikkust sigaretti ja kaheks sigaretiks kuni 18 cm pikkust sigaretti. Maksmisele kuuluva aktsiisisumma vähendamise eesmärgil turustatakse näiteks Saksamaal 180 mm pikkuseid tubakarulle, mida tarbija lõikab kolmeks osaks, aktsiisi makstakse aga kahe sigareti eest. Muudatuse alusel loetakse ühe sigareti maksimaalseks pikkuseks 8 cm, kuni 11 cm pikkusega sigaretti loetakse kaheks sigaretiks ning kuni 14 cm pikkusega sigaretti loetakse kolmeks sigaretiks. Eelnõus on lisatud tubakajäätme definitsioon.

Kehtiva seaduse kohaselt võib õlut ja kääritatud jooke toota soodustingimustel kuni 4000 liitrit aastas. Muudatuse kohaselt lubatakse sarnaselt õllele ja kääritatud joogile väiketootjatel toota aktsiisilaopidamise soodustingimustes (ei pea omama pädeva mõõtja tunnistust ega aktsiisi maksmise tagatist) ka veini, kui aastane tootmismaht kokku on kuni 4000 liitrit.

Vastavat 2009. aasta seadusemuudatusele tõusevad järgmise aasta jaanuarist tubakatoodete aktsiisimäärad. Samal ajal muutub seoses euro kasutuselevõtuga maksumärgi kujundus. Kui maksumärgi kujundust muudetakse üheaegselt aktsiisimäära tõstmisega, siis näeb seadus ette kolmekuulise müügipiirangu vanade maksumärkidega aktsiisikaubale. Eelnõu kohaselt lubatakse ettevõtjatel kuni 30. juunini 2011 erandina müüa sigarette, mille maksumärgil on jaehind kroonides. See on vajalik võimalike maksupettuste vältimiseks. Samuti lubatakse kuue kuu jooksul müüa vana maksumärgiga suitsetamistubakat ja närimistubakat. Sigareid ja sigarillosid on lubatud müüa piiramata aja jooksul nende aeglasema müügikäibe tõttu, et välistada ettevõtjatele tekkivaid kulutusi vana maksumärgi vahetamisel uue vastu.

Seaduse jõustumise ajaks on planeeritud 2011. aasta 1. jaanuar.

8. Ülevaade ja ettepanekud lubatud heitkoguste ühikute müügi tulude kasutamiseks riigi ning kohalike omavalitsuste hoonete renoveerimiseks

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Rahandusministeerium esitab ülevaate ja ettepanekud lubatud heitkoguste ühikute müügi tulude kasutamiseks riigi ning kohalike omavalitsuste hoonete renoveerimiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-