Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 6.10.2016

06.10.2016 | 10:25

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:20 Stenbocki majas


1. Eesti Vabariigi põhiseaduse analüüsist
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu


Eesti Vabariigi põhiseadus võeti vastu 28.06.1992 toimunud rahvahääletusel ning põhiseadust on muudetud viiel korral.


Viimasest põhiseaduse juriidilisest analüüsist, mille tulemusel valmis 1999. a põhiseaduse ekspertiisikomisjoni lõpparuanne, on möödunud arvestatav aeg. Põhiseaduse mõtet on arendanud edasi Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi ja üldkogu otsused ning need on kajastatud põhiseaduse kommenteeritud väljaandes (avaldatud www.pohiseadus.ee).


Põhiseaduse uue analüüsi koostamisel oleks soovitav keskenduda Eesti õiguskorda mõjutanud Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATO) liitumisest tulenevatele küsimustele.


Analüüsi koostamise lähtekohad on järgmised:
- Eesti riikluse aluspõhimõtted ei kuulu muutmisele;
- analüüsi eesmärgiks ei ole välja pakkuda konkreetseid Põhiseaduse muutmisettepanekuid, kuid samas ei saa välistada, et analüüsi koostamise käigus tekib teiste seaduste muudatusettepanekuid;
- analüüsi koostamisel peab tagama akadeemilise neutraalsuse. Akadeemilise neutraalsuse tagamise üheks eelduseks on analüüsi juhtrühma ning analüüsi koostajate valimine tunnustatud juristide ning õigusteadlaste hulgast.


Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas põhiseaduse analüüsi koostamist käesoleva aasta 13. juunil.2. Poliitilise süsteemi analüüsist
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu


Tulenevalt valitsuse tegevusprogrammist on Justiitsministeerium analüüsinud valimisseaduste ühtlustamist ning poliitilise konkurentsi elavdamise võimalusi, poliitilise reklaami määratluse täpsustamist, rahvahääletuse kasutamise laiendamise võimalusi ning Vabariigi Presidendi valimise korda eesmärgiga anda avalikkusele ja kandidaatidele hääletusvoorude vahel rohkem aega demokraatlikus debatis kaasa rääkida. Lisaks tegevusprogrammis sisalduvatele valdkondadele hõlmab analüüs ka erakondade rahastamise küsimusi.


Tegevusprogrammi muudatuse kohaselt tuleb poliitilist reklaami puudutavas osas vastav analüüs ja ettepanekud esitada arutamiseks Vabariigi Valitsusele. Kuna poliitilise reklaami küsimuse näol oli tegemist vaid ühe osaga läbiviidud analüüsist, esitab Justiitsministeerium valitsuskabinetile poliitilise süsteemi analüüsi tervikuna.


Analüüsis on väljapakutud ettepanekud:
1) Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmiseks;
2) rahvakuulamise instituudi kasutusele võtmiseks;
3) poliitilise reklaami mõiste sisustamiseks ning valimisreklaami kulude piiramiseks;
4) valimisseadustes valimisringkondade arvu vähendamiseks ja avatud nimekirjade kasutamiseks;
5) kautsjoni asendamiseks toetusallkirjade kogumisega ning
6) erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks ja erakondade rahastamise üle järelevalve tõhustamiseks.


Kuna poliitilise konkurentsi elavdamise võimalused ning Vabariigi Presidendi valimise küsimused on eelkõige poliitilise, mitte aga juriidilise iseloomuga otsustamise koht, leiab Justiitsministeerium, et antud küsimustes on võimalike seadusemuudatuste algatamine eelkõige Riigikogu ülesanne. Eeltoodud põhjustel edastas Justiitsministeerium analüüsi ka Riigikogu põhiseaduskomisjonile ning tutvustas põhiseaduskomisjoni 30.05.2016 istungil.

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-