Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 7. detsember 2017

07.12.2017 | 10:40

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest
Esitaja: asjaomased ministrid

 

Ülevaade 23. novembrist 7. detsembrini 2017. a toimunud nõukogu istungitest ja kohtumistest

24. novembri 2017. a idapartnerluse tippkohtumine

Arutusel olid tulevased koostöövõimalused.

29. ja 30. novembri 2017. a Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu tippkohtumine

Arutati suhete tulevikku, noortega seotud küsimusi, digitaalseid lahendusi.

Konkurentsivõime nõukogu 30. novembri ja 1. detsembri 2017. a istung 

Päevakorras oli: siseturg, tööstus: ühtse digivärava määrus, konkurentsivõime kontroll: tööstuspoliitika eesmärgid, ELi tööstuse strateegia. Lõunalauateema: andmemajandus autotööstuses.

Kosmose valdkonnast arutati: ELi Maa seire programmi Copernicus vahehindamise järeldusi, toimus Euroopa kosmosestrateegia rakendamise arutelu.

Teadusuuringud: nõukogu järeldused „Programmi „Horisont 2020“ vahehindamisest üheksanda raamprogrammi suunas“ kohta.

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport ja telekommunikatsioon) 4. ja 5. detsembri 2017. a istung

Transpordi valdkonnas arutati: maanteepaketi sotsiaal- ja turusamba eelnõud, teekasutustasude eelnõud, nõukogu järeldused üleeuroopalise transpordivõrgu ja Euroopa ühendamise rahastu rakendamise kohta, transpordisektori digitaliseerimist.

Telekommunikatsiooni valdkonnas: BERECi määrus, e-privaatsuse määrus, andmete vaba liikumise määrus. Lõunalauaarutelul: digivaldkonna (taristu, teenused, jne) investeerimispoliitika ja -prioriteedid 2020. aasta järel.

Eurorühma 4. detsembri 2017. a kohtumine ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 5. detsembri 2017. a istung

Eurorühma päevakorras: eurorühma presidendi valimine, eurorühma tööprogramm 2018. a I poolaastal, Kreeka, Küprose, Hispaania ülevaated.

Laiendatud eurorühma päevakorras: majandus- ja rahaliidu (EMU) süvendamine.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus: pangandusliidu tugevdamine (panganduse riskide vähendamise meetmed, ühtne hoiusekindlustus, viivislaenud), e-kaubanduse käibemaksupakett, EL must nimekiri maksunduses koostööd mittetegevatest riikidest, digimajanduse maksustamine, Euroopa poolaasta 2018.

Eelvaade 8.–14. detsembrini 2017. a toimuvatele nõukogu istungitele ja kohtumistele

Välisasjade nõukogu kaubandusministrite 10.–14. detsembri 2017. a istung 

Arutusel Maailma Kaubandusorganisatsiooni 11. ministrite konverents.

Välisasjade nõukogu 11. detsembri 2017. a istung

Iraak, Lähis-Ida. Ühisistungil arenguministritega EL Aafrika poliitika tulevik, uus EL kaubandusabi poliitika.

Üldasjade nõukogu 12. detsembri 2017. a istung

Euroopa Ülemkogu järelduste eelnõu, oktoobrikuu Euroopa Ülemkogu järelduste rakendamise ülevaade, 2018. a ühisdeklaratsiooni heakskiitmine, Euroopa Komisjoni 2018. a majanduskasvu analüüs, küberjulgeoleku strateegia tegevuskava. Lõunalauas: laienemise arutelu kandidaatriikide välisministritega.

Artikkel 50: Brexiti läbirääkimiste seis, Euroopa Ülemkogu suunised.

Euroopa Ülemkogu 14. ja 15. detsembri 2017. a kohtumine

Kaitse- ja julgeolekupoliitika (PESCO, EL-NATO koostöö), sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna teemad, rändepoliitika.

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi juhi koosseisus: euroala tippkohtumine, Brexiti läbirääkimiste seis.

Põllumajandus- ja kalandusnõukogu 11. ja 12. detsembri 2017. a istung

Atlandi ookeani ja Põhjamere järgmise aasta kalapüügivõimalused, ÜPP tulevikku käsitlev teatis põllumajanduse ja toidu tootmise tuleviku kohta.

 

2. Eesti täiendavast panustamisest välismissioonile
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik

 

Kabinetinõupidamisel arutatakse välismissiooniga seotud küsimusi.

 

3. Eesti, Läti ja Leedu peaministrite 18. detsembri 2017. a ametliku kohtumise ühisdeklaratsiooni eelnõust
Esitaja: välisminister Sven Mikser

 

Balti peaministrite ühisdeklaratsiooni teksti pakub välja Balti Ministrite Nõukogu eesistujariik, kelleks 2017. aastal on Eesti. Ühisdeklaratsioon kiidetakse heaks Eesti, Läti ja Leedu peaministrite ametlikul kohtumisel 18.12.2017 Tallinnas.

Ühisdeklaratsiooni koostamisel on lähtutud Balti Ministrite Nõukogu Eesti 2017. aasta eesistumise prioriteetidest, milleks on Balti regiooni julgeoleku tugevdamine, julgeoleku- ja kaitsekoostöö tõhustamine ning regionaalse energiaturu ja transpordiühenduste edasiarendamine. Samuti peegeldab ühisdeklaratsioon 18.12.2017 peaministrite kohtumise peamiseid teemasid - lisaks eelpoolnimetatud Eesti prioriteetsetele teemadele käsitlevad peaministrid kohtumisel Euroopa Liidu aktuaalseid teemasid nagu näiteks digitaalne ühtne turg, pikaajaline eelarve ja idapartnerlus.

Ühisdeklaratsioon ei too Eestile kaasa otseseid rahalisi ega muid õiguslikult siduvaid kohustusi.

 

4. Balti riikide elektrivõrkude sünkroniseerimisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

 

Memorandum on jätkuks valitsuskabineti 26. jaanuari 2017. a nõupidamisel arutatud teemale, kus kirjeldati sünkroniseerimise alternatiive ning protsessiga edasi liikumiseks vajalikke tegevusi.

 

5. Digivaldkonna tippkohtumise korraldamisest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

Valitsus arutab digivaldkonna edendamise võimalusi.

 

6. Ülevaade EV 100 sünnipäevanädalast
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

EV 100. aastapäeva juhtrühma esimees annab ülevaate EV 100 sünnipäevanädala üritustest 2018. aasta veebruaris.

 

7. Omandireformi käigus tekkinud vaidluste lahendamisest Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga ja Eesti Apostlik-Õigeusukirikuga
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Vallitsus arutab omandireformi käigus tekkinud vaidluste lahendamise võimalusi.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-