Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 7. oktoober 2010

07.10.2010 | 10:11

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:10

Stenbocki maja 7. oktoober 2010

1. Läti ja Eesti koostöö arendamise põhimõtetest

2009. aasta septembris algatasid kahe riigi peaministrid Andrus Ansip ja Valdis Dombrovskis Eesti ja Läti tulevikukoostöö raporti koostamise, et saada paremat ja avaramat ülevaadet Läti-Eesti koostööpotentsiaalist tulevikus ning vormistada konkreetseid ettepanekuid kahepoolseks tegevuseks. Raporti koostamine 2010. aasta suveks tehti ülesandeks kahele sõltumatule raportöörile – Anvar Samostile Eesti poolelt ja Andris Razānsile Läti poolelt.

2010. aasta juunis valmis Eesti-Läti tulevikukoostöö raport, mida esitleti ning arutati 11. juunil Riias toimunud peaministrite Andrus Ansipi ja Valdis Dombrovskise kohtumisel.

Läti-Eesti tulevikukoostöö raport sisaldab 65 konkreetset ettepanekut edasiseks koostööks kokku üheksas valdkonnas, alates inimestevaheliste kontaktide parandamisest ning lõpetades kultuuri, turismi ning Valga-Valka ja piiriala koostöö arendamisega.

Raporti kohta palus peaminister käesoleva aasta juunis kirjalikku tagasisidet ja ettepanekuid kõikidelt ministeeriumidelt, piiriäärsete maakondade maavalitsustelt ja kohalikelt omavalitsustelt ning raportis toodud teemadega seotud partneritelt, kokku ligi 70 osapoolelt.

Tagasisidet arvestades tõi riigikantselei strateegiabüroo Eesti ja Läti koostöö arendamisel raportis esitatud ettepanekutest välja esialgsed prioriteetsed koostööprojektid kolmes valdkonnas. Tegemist on konkreetsete algatustega, mida on võimalik lähiaastatel teostada. Septembris palus Riigikantselei välja sõelutud esialgsete koostööprojektide kohta tagasisidet ka ministeeriumidelt ja teistelt raportis esitatud ettepanekutele oma kommentaarid saatnud osapooltelt. Arutelude tulemusel kaardistati 16 projekti, mille elluviimisega edasi minna.

Eesti-Läti koostööprojektide elluviimiseks ei ole kavas luua eraldi koostööfondi ega koostada eraldi tegevuskava. Pärast konkreetsemate rakendamisvõimaluste läbiarutamist on vajalikud tegevused võimalik lisada ministeeriumide arengukavadesse ja valdkondlike arengukavade rakendusplaanidesse. Koostööprojektide elluviimise rahastamiseks on võimalik kasutada ministeeriumite eelarvelisi vahendeid või nende puudumisel taotleda vahendeid Euroopa Regionaalarengufondi Eesti ja Läti programmist.

2. Ülevaade Kyoto heitmekaubanduse lubatud heitkoguste müümise protsessi hetkeseisust

Rahandusministeerium esitab ülevaate ja ettepanekud saastekvoodi ühikute müügi tulude kasutamiseks riigi ning kohalike omavalitsuste hoonete renoveerimiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-