Vene asevälisminister kohtus peaminister Mart Siimanniga, 23.12.1997

23.12.1997 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Vene asevälisministerkohtus peaminister Mart Siimanniga

 

23. detsember 1997
 
 

Täna/teisipäeval võttispeaminister Mart Siimann vastu Eestis visiidil viibiva Venemaa asevälisministriAleksandr Avdejevi.

Avdejev andis Eesti peaministrileedasi Venemaa peaministri Viktor Tsernomõrdini suulise läkituse,mis on vastuseks Siimanni poolt Tsernomõrdinile saadetud kirjale.Vene peaminister jagab oma vastuses Mart Siimanni seisukohti Eesti-Veneühiskomisjoni käivitamise ja selle tegevuse eesmärkide osas,hinnates kõrgelt Eesti peaministri valmisolekut hakata ise täitmaselle komisjoni kaasesimehe funktsioone. Venemaa-poolseks komisjoni kaasesimeheksnimetab Tsernomõrdin asepeaminister Oleg Sõsujevi.

Vene peaminister möönaboma pöördumises, et loodav komisjon ei tohi kujuneda diskussiooniklubiks,vaid peab tegelema reaalsete probleemidega. Sama kinnitas tänaselkohtumisel ka Mart Siimann, kes loodab komisjonilt sisukat ja aktiivsettööd Eesti-Vene suhete tegelike sõlmküsimuste lahendamisel.

Loodav ühiskomisjon peab vaatlusealla võtma Eesti-Vene suhete kogu kompleksi: nii poliitilised, kaubanduslik-majanduslikud,teaduslik-tehnilised, kui ka humanitaarsed ja kultuurilised küsimused.Siimann toonitas, et mittekodanike probleemid on Eesti siseriiklikud küsimused,millega Eesti valitsus pidevalt tegeleb. Aasta viimasel valitsuse istungiljärgmisel nädalal hakkab valitsus arutama mitte-eestlaste integratsiooni-programmi.

Venemaa peaminister ütles omaläkituses, et ta peab oluliseks Eesti-Vene piiriküsimuse lahendamist.Tsernomõrdini seisukoht on, et pärast plaanipärase töölõpetamist vajalike dokumentide kallal õnnestub lõplikudkokkulepped sõlmida juba lähemas tulevikus. Eesti peaministeron korduvalt kinnitanud, et Eest pool on lepingu allakirjutamiseks valmis.

Eesti peaminister avaldas lootust,et tal avaneb võimalus jaanuaris Riias toimuval LäänemeremaadeNõukogu istungil kohtuda Venemaa peaministriga, et temaga Eesti-Venesuhete teemal mõtteid vahetada. Pärast seda, kui Eesti valitsuson kinnitanud Mart Siimanni ühiskomisjoni kaasesimeheks, soovib Siimannkokku leppida aja ja koha suhtes ühiskomisjoni Venemaa poolse juhigaasepeaminister Sõsujeviga kohtumiseks.

Peaminister Mart Siimann tõstiskohtumisel üles ka Eesti Vabariigi presidendi ametitunnuse - Riigivapiteenetemärgi keti - tagastamise küsimuse. Aleksandr Avdejev kinnitas,et Venemaa valitsus on probleemist teadlik ja tegeleb sellele lahenduseotsimisega.

Siimanni ja Avdejevi kohtumiselräägiti veel koostöökontaktide arengust Eesti ja Venemaaministeeriumide vahel ning vahetati informatsiooni mõlema riigimajandusliku arengu ja reformide käigu kohta.
 


Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-