Kehtivad valdkonna arengukavad

Vabariigi Valitsus kinnitatud valdkonna arengukavas sõnastatakse poliitikavaldkonna eesmärgid, nende täitmist hindavad mõõdikud ning tegevussuunad, mis eesmärgini viivad. Arengukava on arengudokument, millega planeeritakse valdkonna arengut keskpikas vaates (üldjuhul 7−10 aastat). Arengukava viiakse ellu programmide kaudu.

Programmid

Arengukavades seatud sihtideni jõudmiseks koostatakse tegevusprogrammid. Tegevuspõhisele eelarvele üle läinud valitsemisalade programmdokumendid koos eelarvega on üleval Rahandusministeeriumi veebilehel.

rahandusministeerium.ee

Viimati uuendatud 06.01.2021