Nüüdisajastame töötervishoiu tervist toetavaks ja vähendame inimeste töövõimekadu

See on reformikimp rahva kestlikkuse, tervise ja sotsiaalkaitse muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmise arenguvajadusega:  AV2.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • tõhusate töötervishoiu ja -ohutuse teenuste kujundamine (sh infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine) töötaja füüsilise ja vaimse tervise probleemide ennetamiseks
  • eesmärgipärase töötervishoiusüsteemi väljaarendamine tööga seotud terviseprobleemide ennetamiseks (sh töötervishoiuteenuse kvaliteedi ja teenusele juurdepääsu parandamine)
  • ajutise töövõimekaoga inimeste tööturul püsimist toetava süsteemi arendamine, et ennetada püsiva töövõimekao väljakujunemist
  • tööturu osaliste teadlikkuse suurendamine ohuteguritest (sh vaimse tervise ohutegurid, töökiusamine, ahistamine)
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Sotsiaalministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020