Suurendame Eesti majandusele oluliste valdkondade võimekust

See on reformikimp majanduse ja kliima muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV5, AV6, AV7 ja AV9.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • vastavate TA-programmide väljatöötamine
  • nutika spetsialiseerumise lähenemise, elluviimise ja seire uuendamine
  • ELi partnerlustest ja strateegilistes väärtusahelates osalemise toetamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium,  Rahandusministeerium

  • uute väärtusahelate ja ärimudelite väljatöötamist toetava tugisüsteemi loomine (nt innovatsioonikoostöö ettevõtete ja TAasutuste vahel)
  • katseprojektide toetamine 
  • Eesti kujundamine biomajanduse tunnustatud arenduskeskuseks Euroopas
  • erinevate tehnoloogiate arendamine ja innovatsiooni soodustamine bioressursside (sh vee- ja mereressurssid) paremaks ja säästlikumaks kasutamiseks
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Maaeluministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020