Suurendame ühiskondlikku sidusust ja võrdseid võimalusi hariduses ning tööturul

See on reformikimp oskuste ja tööturu muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV3, AV4 ja AV5.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • teisest rahvusest inimestele lõimumis- ja kohanemisteenuste nüüdisajastamine ja uuenduslike tööturuteenuste pakkumine
  • ühiskondlike hoiakute kujundamine ning kultuuriliste ja sotsiaalsete pingete ennetamine ja maandamine
  • Eesti elanike aktiivset tööjõuturul osalemist toetavate meetmete väljatöötamine, et hoida ära ebaseaduslikku töötamist, soodustada rahvuskaaslaste tagasipöördumist ning tagada vajalik kvalifitseeritud välistööjõu kättesaadavus
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Haridus- ja Teadusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium

  • hariduskorralduse arendamine (sh haridus-, sotsiaal- ja tööturutugiteenuste lõimimine ja teenuste vajalikul määral tagamine)
  • tööturul osalemise toetamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad 

Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium

  • sooliste stereotüüpide ja soolise segregatsiooni vähendamine hariduses ja tööturul
  • soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamist tõhustavate meetmete väljatöötamine
  • läbipaistvate ja objektiivsetel kriteeriumidel põhinevate tasustamissüsteemide kasutuselevõtu ja palgainfo parema kättesaadavuse toetamine
  • naiste ja meeste töö-, pere- ja eraelu ühitamise võimaluste parandamine
  • hoolduskoormuse vähendamine ja selle sooliselt võrdsema jagamise toetamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020