Võtame kasutusele ringmajanduse põhimõtted

See on reformikimp majanduse ja kliima muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV5 ja AV6.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • esmast tooret vähendavate ja teisese toorme kasutust suurendavate tootmis- ja tarbimismudelite kasutuselevõtt, et luua lisandväärtust kord juba ammutatud ja majanduses olevast toormest
  • ohutu materjaliringluse arendamine ehituses (sh ressursitõhususe suurendamine), tootmises ja tarneahelates, et muu hulgas vähendada kemikaalide kasutust, asendades need vähem kahjulikumatega
  • ringmajanduse ekspertide koolitamine, kes nõustaksid nii ettevõtteid kui ka KOVe
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium

  • KOVide jäätmete liigiti kogumise taristu arendamine ning vajaliku inventari (sh jäätmejaamad, - majad, kodukompostrid, konteinerid, transpordivahendid jms) soetamine
  • jäätmetekke (sh toidujäätmete) ja pakendamise vältimine ja vähendamine
  • toidu ülejääkide annetamise edendamine vaesuse ja jäätmetekke vähendamise eesmärgil
  • toodete korduskasutuse suurendamine ökodisaini, tarbijate teadlikkuse suurendamise ja parandustöökodade arendamisega
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020