Kujundame elukeskkonna ning inimeste hoiakuid ja käitumist tervist ja keskkonda hoidvaks ning vähendame riskikäitumist

See on reformikimp rahva kestlikkuse, tervise ja sotsiaalkaitse muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV2, ja AV6.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • valdkonnaülese koostööformaadi väljatöötamine
  • kogukondade ja KOVide võimestamine tervislike, elu säästvate ja ohtusid ennetavate käitumisviiside edendamisel ning selleks sobiva keskkonna loomisel
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  • liikumisaktiivsust (sh looduses liikumist) suurendavate tegevuspõhimõtete väljatöötamine 
  • toidu koostise ja märgistuse parandamine tervislikke valikuid soodustavaks
  • tervislikumate ja mitmekülgsete toiduvalikute kättesaadavuse parandamine ning neist teadlikkuse suurendamine
  • õigusaktide muutmine head terviseseisundit toetavamaks
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  • inimeste keskkonnaalase ja tarbijateadlikkuse parandamine ja tervisemõjuga riskide maandamine (sh toodete ja teenuste ohutus, kemikaalide ja ravimite ohutu ja sihipärane kasutamine, bioloogiliste riskide maandamine, sh mikroobide resistentsuse (AMR) vähendamine, vee-, õhu- ja mürareostuse vähendamine, joogivee- ja toiduohutus, ravimite ohutus ja jäätmekäitlus)
  • õigusruumi kujundamine tervist toetavaks ja keskkonda hoidvaks
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutaja

Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020