Parandame riigi rahvusvahelist positsiooni ja tagame julgeoleku

See on reformikimp riigivalitsemisega seotud muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV5, AV6 ja AV8.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

 • väljaspool formaalharidust (nt noorsootöös, huvihariduses ja Kaitseväes) omandatud teadmiste ja oskuste arvestamine formaalhariduses
 • õpikeskkondade mitmekesistamine koostöös KOVidega (nt kultuuriasutuste programmid)
 • noorsootöö (sh huvihariduse) võimaluste arendamine koostöös KOVidega regionaalselt ja valdkondlikult
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium

 • riigi toe pakkumine kogukondadele vastutuse kasvatamiseks turvalisuse tagamisel ning riskikäitumise ja kuritegevuse ennetamisel
 • KOVide suutlikkuse arendamine väiksemate korrarikkumiste lahendamiseks
 • kokkuleppel KOVidega nende arendamine turvalisust toetava elukeskkonna põhikujundajaks (sh koostöös asutuste ja kogukondadega)
 • kodanikuteenistuse kehtestamine kõigile Eesti noortele vastavalt võimetele 
 • kvaliteetsete ja kättesaadavate turvalisuse teenuste tagamine ja lahenduste jätkusuutlikuks muutmine koostöös KOVidega
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Kaitseministeerium,​​ Riigikantselei, Siseministeerium, Justiitsministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 • kriisideks valmisoleku parandamine, suurendades riigiasutuste, KOVide ja elutähtsate teenuste osutajate teadlikkust võimalikest ohtudest
 • elutähtsate teenuste toimepidevuse ja kaupade varustuskindluse parandamine, et rahuldada kriisi ajal elanike esmavajadused
 • riigiasutuste, KOVide ja kogukondade valmisoleku suurendamine kriisideks ja kriisijärgsete kahjude leevendamiseks
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutaja

Kaitseministeerium,​​ Riigikantselei, Siseministeerium, Justiitsministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad

Justiitsministeerium, Välisministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad

Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium

Viimati uuendatud 30.12.2020