Valitsus tegi kokkuvõtte 100 päeva tööst

06.05.2021 | 13:44

Stenbocki maja, 6. mai 2021 – Valitsuse liikmed tegid tänasel kabinetinõupidamisel kokkuvõtte Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse esimese 100 päeva olulisematest tegevustest.
    • Jaga

Peaminister Kaja Kallase sõnul on valitsus jõudnud esimese 100 päevaga tegeleda nii tõsise koroonakriisi lahendamisega kui ka Eesti tulevikku puudutavate küsimustega. "Need on olnud tormilised 100 päeva – Eesti lähiajaloos pole ükski valitsus alustanud tööd nii sügavas kriisis. Sellest tulenevalt oleme võidelnud koroonakriisiga, sealhulgas koostanud riigi lisaeelarve ja töötanud välja toetusmeetmed, tegelenud elanike vaktsineerimise küsimustega ning koostanud ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes, et Eesti elu saaks koroonakriisist taastuda," ütles ta. "Selle kõrvalt oleme samuti tegelenud paljude tulevikku vaatavate ja Eesti elu edasi viivate strateegiliste ülesannetega nagu nelja aasta eelarvestrateegia ning digi- ja rohepöörde ettevalmistamine."

Kallase sõnul on valitsuse eesmärk astuda järgmise kahe aasta jooksul otsustavad sammud Eesti tuleviku pikaajaliseks kindlustamiseks, sealhulgas digi- ja rohepöörde elluviimiseks. Jätkuvalt jäävad tema sõnul valitsuse tähelepanu alla ka koroonaviirust puudutavad küsimused, nende seas kriisi järelmõjude leevendamine.

100 päeva plaan lähtus valitsuse kaheksast peaeesmärgist: jätkata COVID-19 kriisi tulemusliku lahendamise ja kriisist väljumisega ning töötada selle nimel, et meil oleksid terved ja hoitud inimesed, tark majandus, roheline Eesti, haritud ja nutikad inimesed, aktiivne ja kaitstud Eesti, tasakaalus Eesti ning avatud ja turvaline õigusriik. Nende eesmärkide kaupa nägi plaan ette 70 ülesannet, millest 87 protsenti ehk 61 ülesannet saab tänase seisuga täidetud.

COVID-19 pandeemiast väljumiseks on heaks kiidetud ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes, töötatud selle nimel, et tasuta kodulähedase vaktsineerimise võimalus avaneks juba mais kõigile soovijaile, käivitatud vaktsineerimisalane teavituskampaania ja uuendatud COVID-19 vaktsineerimise plaan. Majanduse taaskäivitumisele kaasa aitamiseks on täiendatud toetusmeetmeid, mis on mõeldud kriisist väljumiseks hariduse, ettevõtluse ja põllumajanduse valdkonnas.

Et meil oleksid terved ja hoitud inimesed, on valitsus heaks kiitnud rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020–2030 ning vaimse tervise rohelise raamatu. Arutatud on analüüsi ja ettepanekuid soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide reformimiseks. Samuti on arutatud ettepanekuid pikaajalise hoolduse jätkusuutlikuks korraldamiseks, rahastamiseks ja omastehooldajate toetamiseks ning toetatud erivajadusega laste tugisüsteemi uuendamist.

Et meil oleks tark majandus, on valitsus saatnud riigikogule arutamiseks teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava aastateks 2021–2035. Uuendatud on riigi kinnisvara strateegiat ja kiidetud heaks uued kinnisvarapoliitika põhimõtted ning arutatud riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjoni läbiviimist. Et tagada piirkondlikud investeeringud ja tasakaalustatud areng kogu Eestis, koostatakse üleriiklik regionaalarengu tegevuskava.

Et meil oleks roheline Eesti, on kiidetud heaks ettepanek koostada keskkonnavaldkonna arengukava aastani 2030 ning metsanduse arengukava aastani 2030, samuti on heaks kiidetud strateegia "Eesti 2035" tegevuskava. Rohepöörde elluviimiseks käivitati omavalitsustele taotlusvoor kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade koostamiseks ning loodi ka tuumaenergia töörühm, kes hakkab analüüsima tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalusi Eestis.

Et meil oleksid haritud ja nutikad inimesed, on heaks kiidetud kultuurivaldkonna arengukava 2030 koostamise ettepanek, välja töötatud kultuuriranitsa, liikumisharrastuse ning eesti keele majade laiendatud kontseptsioon. Haridusvaldkonnas on koostatud koroonakriisist väljumise plaan ning õpetajate järelkasvu tagamise ja õpetajaameti väärtustamise tegevuskava, novembri lõpuks töötatakse välja ka eestikeelse hariduse tegevuskava. Lisaks on valminud annete arendamise kontseptsioon. Kooskõlastusringile on saadetud ka eelnõu, millega luuakse perelepitussüsteem, mis annab võimaluse vanemate lahkumineku korral tagada parimal moel laste heaolu.

Et meil oleks aktiivne ja kaitstud Eesti, on valminud inimõigusdiplomaatia ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhete tugevdamise tegevuskava ning asutatud on Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Heaks on kiidetud eelnõu, millega hõlbustatakse riigi ja kaitseväekohustuslaste omavahelist suhtlemist, arutatud on analüüsi ja ettepanekuid Balti riikide kaitsekoostöö ja kollektiivkaitse tugevdamiseks, kinnitatud on korraldus, millega ettevõtted saavad sõjalise kriisi ajal teenuste osutamiseks riigikaitselised ülesanded, ning siseturvalisuse ja sõjalise kaitse valdkonna koostöö tugevdamiseks jätkub siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi koostöökokkuleppe ettevalmistamine.

Et meil oleks tasakaalus Eesti, on kiidetud heaks põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 ning Eesti maaelu arengukava 2014–2020 muudatusettepanekud, millega lisati arengukavasse täiendavalt 258,5 miljonit eurot Euroopa Liidu rahastust ning muudeti meetmete tingimusi üleminekuaastateks 2021 ja 2022.

Et meil oleks avatud ja turvaline õigusriik, on heaks kiidetud korruptsioonivastane tegevuskava, huvide konflikti vältimise juhised ministritele, nende nõunikele ja kõrgematele riigiteenistujatele ning lobistidega suhtlemise hea tava, kinnitatud on ka uued kuritegevuse vastase võitluse prioriteedid. Muu hulgas on heaks kiidetud ka riigi IT-baasteenuste konsolideerimise ettepanekud.

Lisaks 100 päeva plaanile on valitsus koostanud ka tegevusprogrammi, mis näeb valitsuse peaeesmärkideni jõudmiseks ette konkreetsed ülesanded järgmiseks kaheks aastaks.

Kaja Kallase juhitav Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus astus ametisse 26. jaanuaril ning valitsuse 100 ametis oldud päeva täitus 5. mail.

Ülevaade 100 päeva olulisematest tegevustest: https://valitsus.ee/media/3976/download

Valitsuse kommunikatsioonibüroo